Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

·         W przypadku budowy przyłącza/y

W momencie składania wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. Jeżeli jest budowana kanalizacja sanitarna, niezbędnym załącznikiem jest wówczas oświadczenie dotyczące przyłącza kanalizacyjnego. W przypadku wykonywania przyłącza/y robót przez MPWiK Sp. z o.o. Inwestor składa ww. wniosek podczas podpisywania umowy na budowę przyłącza/y. Po pozytywnym odbiorze końcowym wykonywanych robót, biuro MPWiK Sp. z o.o. przygotowuje umowę i informuje Wnioskodawcę o możliwości podpisania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

·         W przypadku zmiany właściciela nieruchomości

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, nowy Odbiorca winien zgłosić się do Biura MPWiK Sp. z o.o. w celu podpisania umowy. Należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. Do ww. dokumentu trzeba załączyć oświadczenie dotyczące przyłącza kanalizacyjnego (jeżeli takowe jest podłączone do budynku) i protokół zdawczo-odbiorczy na którym będzie wpisany numer wodomierza głównego wraz ze stanem licznika z dnia podpisania ww. protokołu oraz informacje dot. podlicznika jeśli jest zamontowany.

 

Chcesz zawrzeć umowę na firmę? wniosek dla firm znajdziesz tutaj.
P
otrzebujesz oświadczenia dotyczącego przyłącza kanalizacyjnego dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe? Odpowiednie oświadczenie znajdziesz tutaj.