Deklaracja dostępności Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 24.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF oraz skany dokumentów

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR

Treści na przedmiotowej stronie BIP są na ogół spójne, posiadają odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie środków stylistycznych. Mogą znaleźć się treści z drobnymi błędami takimi jak nieprawidłowe wykorzystanie tabel, puste strony w dokumentach czy brak odpowiednich nagłówków w treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 24.03.2021

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 24.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Klimiuk.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 22 7290433

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rada Nadzorcza Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: 05–822 Milanówek

ul. Spacerowa 4

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 22 7290433

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek C, należący do Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4: obiekt częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazdy, szerokie korytarze. Toalety w obiekcie nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak oznaczeń dostępności. Dwa bezpłatne miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Obydwa oznaczone znakami pionowymi  P-18a oraz tabliczkami T-29, znakami poziomymi P-24, bez krawężników. Jedno miejsce usytuowane jest od strony ul. Spacerowej, bezpośrednio przy bocznym wejściu do budynku (z prawej strony), bez krawężników. Drugie miejsce parkingowe usytuowane jest od strony ul. Pasiecznej, bezpośrednio przy wejściu do budynku, obniżony krawężnik. Do budynku można wejść z psem asystującym. W siedzibie Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na stanowisku obsługi klienta jest zainstalowana pętla indukcyjna.

Inne informacje i oświadczenia

Koordynator do Spraw Dostępności – Beata Klimiuk

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 22 7290433