Taryfa

OGŁOSZENIE O NOWYCH TARYFACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2018 r.

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata.

Skrócenie obowiązywania poprzedniej taryfy wprowadzonej w dniu 1 października 2017 r.  związane jest z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180).

Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 września 2018 r.

GRUPY TARYFOWE:

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych  i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy.

II - Organizacje użyteczności publicznej, w tym: ośrodki szkolne  i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.;  Odbiorcy usług na inne cele publiczne;  Odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą na terenie posesji;  Pozostali odbiorcy usług bez odczytu wodomierzy – rozliczenia ryczałtowe (dotyczy odprowadzania ścieków)

Łączna opłata za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych
i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy będzie wynosić:

1.09.2018 - 31.08.2019 - 12,98 zł brutto
1.09.2019 - 31.08.2020 - 13,26 zł brutto
1.09.2020 - 31.08.2021 - 13,33 zł brutto

 

*********************************************************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE O NOWYCH TARYFACH OBOWIĄZUJĄCYCH
OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o.działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139) oraz Uchwały Nr 321/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r. ogłasza, nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywać
od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. :

 

TARYFY NA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY

TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Na mocy Uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 321/XXXVII/17 z dnia 31sieprnia ustalono dopłatę
z budżetu Miasta Milanówka do 1m3 odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej I w wysokości 2,08 zł brutto.

 

Łączna opłata za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków
dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
z odczytem wodomierzy (grupa I)
od dnia 1.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. wynosi 10,33 zł brutto

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr 184/XXIV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 września 2016 r.
- ogłasza przedłużenie obowiązywania taryf do dnia 30.09.2017r.

 

TARYFA

         
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139) ogłasza:
               
 Ceny w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę   
na okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2017 r.  
  Taryfowa grupa odbiorców usług Cena netto Cena brutto Opłata abonamentowa    
  zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc    
  GRUPA I     3,23 3,49 -    
  Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych;    
  GRUPA II   3,23 3,49 -    
  Organizacje użyteczności publicznej (w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.)    
  GRUPA III          3,23 3,49 -    
  Odbiorcy usług na inne cele publiczne aniżeli wymienione w grupie II oraz odbiorcy usług prowadzący działalności gospodarczą na terenie nieruchomości podłączonej do gminnej sieci wodociągowej    
               
 Ceny w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków   
na okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2017 r.  
  Taryfowa grupa odbiorców usług Cena netto Cena brutto Opłata abonamentowa  
  zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc  
  GRUPA I     Bez dopłaty Z dopłatą Bez dopłatą Z dopłatą -  
  Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy; 7,91 5,98 8,54 6,46  
   
  GRUPA II   7,91 8,54 -  
  Organizacje użyteczności publicznej (w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.)  
  GRUPA III          7,91 8,54 -  
  Odbiorcy usług na inne cele publiczne aniżeli wymienione w grupie 2 oraz odbiorcy usług prowadzący działalności gospodarczą na terenie nieruchomości podłączonej do gminnej sieci kanalizacyjnej  
  GRUPA IV  7,91 8,54 -  
  Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych bez odczytu wodomierzy (rozliczane według ryczałtu)  
               
Na mocy Uchwały Rady Miasta Milanówka nr 207/XXV/16 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 73/XII/15 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wysokość dopłaty do 1m3 ścieków dla grupy taryfowej I "Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy", pozostaje niezmieniona do dnia 30.09.2017 r. i wynosi  1,93 zł/1m3 + 0,15 podatek od towarów i usług (VAT), łącznie w wysokości 2,08 zł/m3
               

 

 

O G Ł O S Z E N I E
 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   
 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr 11/XXX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 grudnia 2014 r. , ogłasza przedłużenie obowiązywania taryf do dnia 30.09.2015r.

 

 Ceny w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 01.10.2014r. – 30.09.2015r.

 

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Opłata abonamentowa

zł/m3

zł/m3

zł/odb./mc

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych;

3,23

3,49

-

Gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych, w tym: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

3,23

3,49

-

Organizacje użyteczności publicznej , w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.

3,42

3,69

-

Odbiorcy usług prowadzący działalności gospodarczą na terenie nieruchomości podłączonej do gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, w tym odprowadzający:

1)      Ścieki komunalne lub

2)      Ścieki przemysłowe.

4,37

4,72

-

Odbiorcy wody (przeznaczonej do picia) bezpowrotnie zużytej, w tym:  woda do podlewania ogrodów.

5,27

5,69

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.10.2014r. – 31.03.2015r.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Opłata abonamentowa

Bez dopłaty

Z dopłatą

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/odb./mc

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych

7,79

8,41

6,46

-

Gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych, w tym: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

7,79

8,41

6,46

-

Organizacje użyteczności publicznej ,w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.

8,95

9,67

-

Odbiorcy usług prowadzący działalności gospodarczą na terenie nieruchomości podłączonej do gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, w tym odprowadzający:

1)         Ścieki komunalne lub

2)         Ścieki przemysłowe.

9,80

10,58

 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33