Aktualności

2013-09-30 11:32:55
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY

Szanowny Mieszkańcu Milanówka,

            wszyscy odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce zobligowani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w sposób zgodny z przepisami tj. z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r. z póź. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), zawartą umową i regulaminem świadczenia usług, nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający jego działalności.

Prawo w zakresie zaworów antyskażeniowych obowiązuje od roku 2002 r. i wymaga użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia  awarii, skażenia chemicznego lub bakteryjnego  wody w sieci wodociągowej  na skutek miedzy innymi cofnięcia się wody  z instalacji wodociągowej, …

Zakres zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi opisuje w/w rozporządzenie oraz PN-EN 1717 z 23 września 2003r. 

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33