MONITORING MPWiK

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO), czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822), ul. Spacerowa 4, dane kontaktowe ADO: tel. 22 729 0433, e-mail: mpwik@mwpik-milanowek.pl, rodo@mpwik-milanowek.pl

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z systemem monitoringu wizyjnego, zainstalowanym na obiektach:

• Stacja Uzdatniania Wody, ul. Kościuszki 114 a, 05-822 Milanówek,

• Stacja Uzdatniania Wody, ul Długa 18, 05-822 Milanówek,

• Przepływomierz ścieków na Kolektorze C – 05-825 Chrzanów Mały.

Twoje dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanego obiektu, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi wywiązanie się przez ADO z obowiązków prawnych wskazanych w pkt 2 powyżej.

4. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

5. Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy ADO. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przekazywane następującym  kategoriom podmiotów:

• podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, (kancelaria prawna, firma serwisująca systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej, usługobiorca prac eksploatacyjnych i awaryjnych na urządzeniach elektrycznych na SUW-ach i przepompowniach);

• podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy. Po tym okresie dane zostają automatycznie nadpisywane. Termin przetwarzania danych może ulec wydłużeniu, jeśli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu.

7. Przysługuje Ci prawo do dostępu do Twoich danych osobowych; sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach).

8. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z ADO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych lub z wyznaczonym przez ADO Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych pocztą tradycyjną na adres kontaktowy ADO z dopiskiem Koordynator ds. ochrony danych lub mailowo na adres rodo @mpwik-milanowek.pl

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są przetwarzane anonimowo – nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4, adres e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl.

 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu:

 • udostępnienia biuletynu informacji publicznej, co stanowi realizację obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenie mpwik‑milanowek.pl oraz na zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.

 2. Twoje dane będą przekazywane:

 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty niszczące dokumenty,

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

 3. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 4. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Zaakceptuj RODO aby korzystać ze strony
akceptuje
nie akceptuje